tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./29.04.2022/2022-953

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

Kuruluş
Madde 1 – Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na bağlı olarak ve bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, " Türkiye Barolar Birliği Tüketici Hakları Komisyonu" adlı bir komisyon kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Bu yönergenin amacı; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan TBB Tüketici Hakları Komisyonunun kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3 – Bu yönergenin kapsamı; TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönetmeliği Yönergesi (Temel Yönerge) çerçevesinde, Meslektaşlarımızı tüketicilerin haklarını korumaları, geliştirmeleri ve sahip oldukları hakları nasıl kullanacağını bilmelerini temin için çalışmalar yapmak, bu konuda tüketicileri esas alarak toplumun bilinçlenmesini sağlamak, bu hususta tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde talep, girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde işbirliği yapmak amacıyla kurulan Türkiye Barolar Birliği Tüketici Hakları Komisyonu’nun kuruluşu, görevleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Komisyonun Görevleri

Madde 4 - Türkiye Barolar Birliği Tüketici Hakları Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

a. Meslektaşlarımızı  tüketicilerin  haklarını  korumaları  ve  geliştirmeleri konusunda bilgilendirmek, sahip oldukları hakları ve bu hakları nasıl kullanacağını bilmelerini temin için çalışmalar yapmak

b. Tüketici hakları esas alınarak toplumun bilinçlenmesini sağlamak, bu hususta tüketicilerin farkındalığını arttırmak

c. Tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde talep ve girişimlerde bulunmak, tüketicilerin menfaatine olan durumlarda bu kurumlar ile yönergeye uygun olacak şekilde ve TBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile işbirliği yapmak

d. TBB Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri ifa etmek.

Komisyon ve Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 5-

a. Türkiye Barolar Birliği Tüketici Hakları Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.

b. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.

c. Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

d. Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları

Madde 6- TBB Tüketici Hakları Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

III. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER

 

Yürürlük

Madde 7-

a. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

b. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.